Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Spółka POINT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-366, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A  przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: nazwa działalności gospodarczej, adres siedziby, numer NIP, adres e-mail, telefon.

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:

POINT Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A, 02-366 Warszawa, NIP: 118-200-98-97. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: POINT Sp. z o.o., ul Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A, 02-366 Warszawa  lub email: [email protected]

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych i serwisowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów/usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej POINT Sp. z o.o.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom  POINT Sp. z o. o. kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez Spółkę produktów/usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, CEIDG, REGON itp.)

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: [email protected] lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: POINT Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A, 02-366 Warszawa.

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych Point Sp. z o.o.