Outsourcing IT

Czym jest outsourcing?

Od kilkunastu lat polska gospodarka podlega bardzo intensywnym przemianom. Silna presja na poprawę efektywności oraz konkurencyjności wymusza działania zmierzające do reorganizacji i ograniczania kosztów  prowadzenia działalności gospodarczej. Coraz częściej stosowaną strategią, która wspomaga omawiane procesy jest outsourcing.

Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu partnerowi zewnętrznemu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań. Inwestycje w technologię informatyczną oraz bieżące wydatki związane z obsługą infrastruktury informatycznej często stanowią znaczną część budżetu firmy. Zastosowane technologie informatyczne przez długi czas wpływają na poziom i jakość wykonania procesów gospodarczych. Firma musi, więc wybierać swoje technologie informatyczne celowo, według jasno określonych priorytetów oraz na podstawie dokładnych analiz opłacalności. Dobrze opracowana strategia informatyczna właśnie to zapewnia. Outsourcing jest elementem planu strategicznego firmy, ma długofalowy charakter, a usługodawca zostaje raczej partnerem niż dostawcą.

Usługi outsourcingowe można podzielić na dwie grupy: outsourcing pełny oraz outsourcing selektywny. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z projektami polegającymi na przejęciu obsługi całej infrastruktury IT Klienta. Outsourcing selektywny pozwala na przekazanie firmie zewnętrznej kontroli nad wybranymi obszarami IT, chodzi tu m.in. o zarządzanie wybranymi aplikacjami, środowiskiem sieciowym czy infrastrukturą internetową.

Korzyści z outsourcingu IT

Sukces projektu można mierzyć różnymi miarami. Dla jednych przedsiębiorców kluczowe są zagadnienia związane z redukcją kosztów i korzyściami finansowymi, dla innych równie istotne mogą się okazać takie kryteria, jak dostępność systemów informatycznych, czas reakcji dostawcy w sytuacjach awaryjnych, satysfakcja pracowników i klientów, czy też możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności biznesowej. Przyjęte miary powinny odpowiadać biznesowym priorytetom przedsiębiorcy. Poniżej przedstawiamy kilka uniwersalnych korzyści wynikających z zastosowania outsourcingu:

  • Pełna przewidywalność i redukcja kosztów w obrębie IT
  • Możliwość wykorzystania outsourcingu jako metody na reorganizację przedsiębiorstwa
  • Możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działania firmy
  • Wzrost wydajności, efektywności i stabilności działania  środowiska informatycznego, m.in. dzięki standaryzacji procedur i procesów IT
  • Szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologicznej, bez konieczności zatrudniania i szkolenia własnych pracowników
  • Zmniejszenie ryzyka poprzez jego współdzielenie z outsourcerem – m.in. odpowiedzialność materialna outsourcera za błędy i działania niezgodne z kontraktem

Przy zdobywaniu wiedzy i doświadczenia własne służby informatyczne często są ograniczone brakiem środków lub budżetu. Natomiast partner outsourcingowy jest zmuszony do rozwoju swoich produktów i usług, a większa kadra pozwala na specjalizację kwalifikacji swoich pracowników. Po zastosowaniu outsourcingu możliwości dostosowania się do zachodzących zmian nie są już ograniczone kwalifikacjami własnych pracowników. Ponadto kończą się problemy wynikające z ograniczonej liczby specjalistów oraz z braku zastępców.

Dla średnich i mniejszych firm najważniejszy jest efekt skali występujący w sytuacji zastosowania outsourcingu. W firmach tego typu nie ma możliwości utrzymywania dużego zespołu informatyków. Często występują też problemy z utrzymaniem wyspecjalizowanej kadry, a środki pieniężne mogą być niewystarczające do realizacji zadań na wymaganym poziomie. Efekt skali powoduje,  że poziom infrastruktury IT jest wyższy, poprzez wdrożenie dotychczas niedostępnych procedur i technologii.

Usługi firmy outsourcingowej świadczone są na podstawie sprawdzonych jednakowych procedur i rozwiązań.

U zleceniodawcy pozostają funkcje określenia zadań i wymagań, znikają natomiast funkcje realizacji zadań oraz procesy decyzyjne z tym związane.